Để tránh loãng diễn đàn các bạn chỉ được phép Spam tại topic này Đất diễn của Sự Kiện Spam - Demon

Thông báo luật mới được tính bắt đầu từ thời điểm này ! Cảm ơn

Demon
Xin Trân Trọng Thông Báo